کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
024
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6990
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
022
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6924
کلاس پرواز
IV

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
160
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6980
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
150
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
028
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5868
کلاس پرواز
Y