وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
E

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
QB
شماره پرواز
1278
کلاس پرواز
IV

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
162
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5868
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6928
کلاس پرواز
IV