معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2852
کلاس پرواز
Y