شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5847
کلاس پرواز
Y