معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Boeing
شماره پرواز
2863
کلاس پرواز
Y