آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
W5CH5709
کلاس پرواز
W

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5709
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5709
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
Y