وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5869
کلاس پرواز
ZF

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5869
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5869
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5620
کلاس پرواز
Y

پویا ایر
شرکت هواپیمایی
پویا ایر
مدل
EMBRAER
شماره پرواز
2313
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
025
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
023
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
025
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
023
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
025
کلاس پرواز
V

معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2805
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
023
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5819
کلاس پرواز
A

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5819
کلاس پرواز
ZF

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6981
کلاس پرواز
IV

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
VR
شماره پرواز
5881
کلاس پرواز
IV

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
QB
شماره پرواز
1201
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
029
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
029
کلاس پرواز
V

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
029
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
029
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
029
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
041
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
163
کلاس پرواز
ZF

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
IRZ
شماره پرواز
163
کلاس پرواز
IV

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6257
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
نامشخص
شماره پرواز
6257
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
1036
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
1034
کلاس پرواز
Y