آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
w5ch5704
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
Y