آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
W5CH5708
کلاس پرواز
W

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5708
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
Y