ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
E

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
Z

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
E

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
925C
کلاس پرواز
C

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
Y