آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5708
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5708
کلاس پرواز
W

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
W

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y