شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5837
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5837
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
4010
کلاس پرواز
Z