ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
966
کلاس پرواز
E

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
966
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
966
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
26
کلاس پرواز
Z

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5698
کلاس پرواز
N

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5698
کلاس پرواز
Z

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Airbus
شماره پرواز
5698
کلاس پرواز
E