• 11:10

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,826,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:24

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,038,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:39

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:15

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:39

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:10

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,674,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,711,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  جمعه,24 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,204,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی