• 19:50

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:46

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:05

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:46

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:50

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:21

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری