• 10:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:01

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:01

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : P
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:46

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:01

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:46

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:51

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:51

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:51

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:51

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری