• 09:10

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:07

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:10

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:07

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی