• 09:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,334,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
8,348,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
9,408,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی