• 18:00

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری