• 08:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,734,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 09:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:50

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 23:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی