• 13:00

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:55

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:30

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:25

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:55

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:30

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:25

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:25

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:45

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:40

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:45

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:40

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی