• 07:40

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:25

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,290,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,976,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,982,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,161,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,347,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,718,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:30

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,903,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:40

  شنبه,08 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:35

  شنبه,08 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی