• 14:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی