• 17:00

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,160,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:31

  جمعه,27 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری