• 13:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:46

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:46

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:46

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری