• 13:00

    چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 15:00

    چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,803,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی