• 16:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:20

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 21:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:10

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,507,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:55

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:25

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 06:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:40

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:35

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:05

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 10:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 22:30

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  پنجشنبه,21 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  چهار شنبه,20 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی