• 14:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:00

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:20

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 22:30

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  سه شنبه,20 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:10

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:40

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,082,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  دوشنبه,19 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری