• 13:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی