• 21:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:29

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,270,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:29

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:49

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:49

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,496,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,026,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 23:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,086,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:05

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,182,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی