• 11:45

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:55

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,487,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:40

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,582,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:10

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,617,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:30

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:40

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:50

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:20

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه اهواز , اهواز ، ایران
3,495,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی