• 16:15

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,633,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  جمعه,13 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  جمعه,13 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری