• 10:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,373,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,546,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : نامشخص
سیستمی