• 14:05

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,734,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:55

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 04:20

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 04:20

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 05:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:20

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:20

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 08:45

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:05

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:20

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:55

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:50

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,804,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی