• 07:30

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,734,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:10

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 05:45

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:40

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,776,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 07:10

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:05

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:45

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:40

  شنبه,23 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,022,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری