• 10:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 12:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:20

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:50

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,894,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,970,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,28 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,684,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,679,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,543,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,073,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:55

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,196,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی