• 18:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,555,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,555,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:40

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:40

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,059,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:20

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:40

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:40

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  پنجشنبه,21 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی