• 20:45

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:07

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:22

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:22

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:07

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:50

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:12

  سه شنبه,13 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری