• 18:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,995,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:22

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:22

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,313,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:42

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:22

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,631,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:12

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 07:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:12

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,434,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 22:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:12

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:07

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:07

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,062,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 08:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,131,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی