• 17:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,462,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:20

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:42

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:27

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 17:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:37

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,737,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:52

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : A
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:22

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:52

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:52

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری