• 19:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:54

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:54

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:54

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,550,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,896,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:14

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:05

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:14

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:54

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:54

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری