• 22:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,442,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,178,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:15

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:24

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:40

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:49

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,523,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,929,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:00

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:09

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:40

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:49

  چهار شنبه,09 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
7,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی