• 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:14

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,362,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,398,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:14

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:14

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,636,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:14

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 22:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:09

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:14

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی