• 23:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,23 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,23 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  شنبه,23 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,360,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:35

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:05

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,412,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:15

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:55

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:25

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,481,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,551,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,23 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 20:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:15

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 13:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:45

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  شنبه,23 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:55

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:35

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:05

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,354,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:20

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  جمعه,22 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,22 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی