• 12:35

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,917,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,939,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 12:35

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,235,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:25

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 10:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:45

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  یکشنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 04:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:45

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:25

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:55

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 04:30

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:00

  شنبه,04 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری