• 07:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
3,717,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
4,641,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
5,895,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
5,895,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 23:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
6,350,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
6,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
7,292,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی