• 18:20

    شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
5,211,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
  • 18:20

    شنبه,23 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
6,664,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی